Derneğin Tanıtım Yazısı

Günümüzde insan yaşamının olmazsa olmaz parçası haline gelen İklimlendirme, kaliteli ve sağlıklı bir yaşamın da şartıdır. İklimlendirme Sektörü, zamanımızın yüzde 90’ını geçirdiğimiz iç ortamlarda, hava kalitesinin daha konforlu ve hijyenik olabilmesi için çalışır.

Isıtma, soğutma, havalandırma, hava şartlandırma sistem ve ekipmanları ile tesisattan oluşan İklimlendirme Sektörü, son yıllarda iç ve dış pazarlarda yaşanan hızlı gelişim sonucunda başlı başına bir sektör haline gelmiştir.

Meclisi, vakfı, dernekleri ve ihracatçı birliği ile örgütlenme yapısını tamamlayan İklimlendirme Sektörü, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olmaya adaydır.

Derneğin Hedefleri ve Stratejileri;

Hedefler ve Stratejiler Belgesi yayınlayan ender sektörlerden biri olan İklimlendirme, 2023 vizyonunu belirleyerek 55 milyar dolar iç ve dış pazar hacmine ulaşmak için yola çıktı. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği çatısı altında toplanan sektör firmaları artık daha kapsamlı, etkin ve güçlü bir şekilde ihracat yapabilme imkanına kavuştu.

Dünya, küresel ısınmanın etkisinin her geçen gün daha da fazla hissedildiği bir değişim süreci içine girdi. Türk ihraç ürünleri içerisinde kalitenin simgesi olan İklimlendirme Sektörü, küresel iklim değişikliğini avantaja dönüştürerek hem iç hem de dış piyasada büyük bir atılım içine girmiştir. Uluslar arası pazarlarda aranan ve tercih edilen markalara sahip olan Türk İklimlendirme sektörü, son derece örgütlü sivil toplum kuruluşları, dünya çapında faaliyet gösteren global şirketleri, nitelikli ve genç iş gücü, ar-ge çalışmaları, yurt içi ve yurt dışındaki yatırımları ile her geçen gün rekabet gücünü arttırmaktadır. Tüm bu gelişmeler yaşanırken sektörün, istihdam açısından da azımsanmayacak bir büyüklüğe ulaşmasını öngörmekteyiz.

Derneğin Tanıtım Yazısı

Türkiye’de 1950’lerde hayat bulan klima ve soğutma sektörü hızla gelişme göstermiştir. İSKİD, bu gelişmenin sağlıklı ve daha da hızlı olması yönünde çalışmalar yürütmek amacıyla klima ve soğutma sektörünün önde gelen firmaları ve kişilerin katkılarıyla 1992 yılında kurulmuştur.

100’ün üzerinde üye sayısı ile İSKİD, Türkiye İklimlendirme Pazarı’nın %90’ını temsil etmektedir.

Bugün İSKİD İklimlendirme, Soğutma ve Klima cihazları imalatçıları ile uluslararası imalatçıların Türkiye yetkili temsilcilerinin bir araya gelerek iklimlendirme sektörünün gelişmesi ve uluslararası rekabette öne geçmesi yönünde sektör adına faaliyetler yürütür.

İSKİD’in amacı, Türkiye’de iklimlendirme, soğutma ve klima cihazları imalatçısı ve/veya ithalatçısı olan üyeleri arasında işbirliğini sağlayarak üyelerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapar; klima tüketicileri ile firmalarının haklarını ulusal ve uluslararası düzeyde korur; ülkenin ısıtma, soğutma klima ihtiyaçlarının karşılanması sırasında çevreye duyarlı ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunur.

Vizyon:
Sektörümüzü toplumun yaşam kalitesini artıran çalışmalarında, çevreyi gözeten, yenilikçi, güvenilir, rekabetçi nitelikleriyle yurtiçi ve yurtdışında saygın ve öncü bir konuma taşımak.

Misyon:
Sektörün gelişimine yönelik stratejik planları, bu planları gerçekleştirecek eylemleri, üyeleri ve sektörün diğer paydaşları ile etkin bir işbirliği içinde yaşama geçirmek.

Hedefleri:

  • Sektörün araştırma-geliştirme altyapısının ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi,
  • Sektöre uygun kalifiye iş gücü yetiştirilmesinin teşvik edilmesi,
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının, yüksek verimli ürünlerin, yenilikçi teknolojiler ile uygulamaların teşvik edilmesi,
  • Ulusal ve uluslararası medyada etkinliğin arttırılması,
  • Yönetmelik ve standartların takibi, güncellenmesi, gereğinde şartname oluşturma ve piyasa gözetimimizin etkinleştirilmesi ile haksız rekabeti önleyerek güvenilir sektör imajının korunması,
  • Sanayi-Devlet ilişkilerinin güçlendirilmesi,
  • Kaliteli Türk malı imajının uluslararası pazarlarda tanıtılması ve saygınlığının arttırılması;
  • Uluslararası kurumlarla işbirliklerinin arttırılması gibi konuları temel odak noktası olarak benimsemiştir.

Derneğin Tanıtım Yazısı

30.12.1997 tarihinde kurulmuştur. Vakfın amacını “Türkiye ısıtma, soğutma, klima sektörünü geliştirmek, Avrupa Birliği’ne uyumunu sağlamak ve üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek” oluşturur. Mesleki kuruluşlar, sosyal ve bilimsel çalışmalar yapan özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği ve ortak çalışmalar yaparak sektörümüze hizmet üretilmesi hedeflenmiştir.